Dodatkowe zalecenia do procedur bezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem strefy żółtej i czerwonej COVID-19

Powiększ

Wprowadza się dodatkowe zalecenia do Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w ZPO w Jaworzni od 5 października 2020 roku związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w strefie żółtej i czerwonej

  1. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnie).
  2. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, pokój nauczycielski)
  3. Wprowadza się zakaz wstępu osób trzecich na teren budynku ZPO w Jaworzni lub ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie szkoły, realizujących zadania wynikające z zawartych umów lub załatwiania spraw wymagających kontaktu z administracją lub nauczycielami w szkole.
  4. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała pracownikom, termometrem bezdotykowym, przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38℃ pracownik nie podejmuje pracy i ma obowiązek skorzystać z teleporady medycznej.
  5. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
  6. Preferuje się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
  7. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – preferuje się prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

                                                                                                                Dyrektor ZPO

Małgorzata Czekaj

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie