Lepsza szkoła

Program edukacyjny „Lepsza szkoła”

 1. Program edukacyjny „Lepsza szkoła” jest realizowany pod patronatem i wg zasad opracowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, dla szkół będących członkami  klubu przedmiotowego GWO. Nasza szkoła bierze udział projekcje od kilkunastu lat i otrzymuje certyfikaty uczestnictwa w ogólnopolskim projekcje edukacyjnym, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie województwa, a liczba szkół i uczniów z roku na rok wzrasta . W ramach programu realizujemy następujące zadania:
 1. Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera testy ze strony internetowej LEPSZEJ SZKOŁY www.LS.gwo.pl
 2. W ciągu roku szkolnego w klasach 4–8 nauczyciel przeprowadza trzy testy, które  zostały nazwane odpowiednio:
 • Sesja 1 to test diagnozujący uczniów na początku roku szkolnego,
 • Sesja 2 to test sprawdzający wiedzę i umiejętności z pierwszego półrocza,
 • Sesja 3 to test sprawdzający wiedzę i umiejętności z całego roku.
 1. Nauczyciel przeprowadza kolejne testy (dzieląc klasę na dwie grupy) i sprawdza je za pomocą schematów punktowania. Czas trwania każdego testu to 40 minut.
 2. W określonych terminach nauczyciel wpisuje wyniki kolejnych sesji na stronie www.LS.gwo.pl
 3. Po upływie terminu wpisywania wyników każdej sesji nauczyciel zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

      Raporty cykliczne zawierające analizę wyników po każdym teście

 • wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich,
 • informacja, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
 • miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy,
 • materiał do prezentacji wyników na spotkaniach z rodzicami oraz na radzie pedagogicznej.

      Raporty progresywne, pokazujące dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach:

 • dla poszczególnych uczniów,
 • dla całej klasy.

      Raporty wieloletnie pokazujące postępy uczniów od klasy 4 do klasy 8 rok po roku

 • dla poszczególnych uczniów,
 • dla całej klasy.

      Raport końcowy prezentuje wyniki w różnych ujęciach:

 1. rozkład wyników ogólnopolskich i w poszczególnych województwach,
 2. wyniki szkoły na tle województwa i Polski (procentowy, staninowy oraz centylowy),
 3. poziom wykonania zadań dla klasy, szkoły i całej populacji,
 4. wyniki klasy,
 5. indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów – prezentacja wyników na skalach staninowej i centylowej.
 1. Po wpisaniu wyników wszystkich sesji uczestnik programu otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie edukacyjnym, a szkoła certyfikat.
 1. Nasza szkoła bierze również udział w  „Próbnym  egzaminie ósmoklasisty z matematyki”, który  ma na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności oraz sposobów ich rozwiązywania.
 1. Uczestnik programu, który wpisze na swoim koncie wyniki  egzaminu, może wygenerować raport zbiorczy pokazujący osiągnięcia z całego egzaminu dla poszczególnych uczniów i dla całej klasy. Raport końcowy prezentuje wyniki w różnych ujęciach:
 1. rozkład wyników ogólnopolskich i w poszczególnych województwach,
 2. wyniki szkoły na tle województwa i Polski (procentowy, staninowy oraz centylowy),
 3. poziom wykonania zadań dla klasy, szkoły i całej populacji,
 4. wyniki klasy,
 5. indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów – prezentacja wyników na skalach staninowej i centylowej. Solidnie przygotowany i przeprowadzony w odpowiednim czasie próbny test znacząco wpływa na wynik właściwego egzaminu:
 • mobilizuje do nauki,
 • przyzwyczaja do formuły egzaminu,
 • kształci dojrzałość,
 • uczy planowania,
 • pokazuje mocne i słabe strony,
 • pomaga w porę nadrobić zaległości.

Źródło // Opracowano na podstawie materiałów na stronie www.gwo.pl w zakładce LEPSZA SZKOŁA

Certyfikat 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie