Ważny komunikat dla rodziców i uczniów!

Powiększ

Ważne informacje!                                                                                    

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni  po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z poź.zm.) – ustala inny dodatkowy  dzień  wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 21 czerwca 2021r., pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w ten dzień  w wyznaczoną sobotę tj. dnia 8 maja 2021r. (odrabiamy poniedziałek)

Informuje również o dodatkowych dniach wolnych, wynikających z rozporządzenia, które przypadną w dniach 22, 23, 24 czerwca 2021r. – bez odrabiania.

Szkoła w tych dniach zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy.

          Sytuację należy traktować jako wyjątkową, gdyż zakres prac remontowych znacznie się poszerzył z przyczyn od Dyrektora placówki niezależnych. Prace remontowe wymagają dłuższego terminu ich wykonania. Ze względu na złożony i szeroki wachlarz prac nie ma możliwości udostępnienia nawet części budynku dla uczniów. Zajęcia również nie mogą być prowadzone w tych miejscach, w których trwa remont. Umożliwienie wykonawcom prac na terenie szkoły w tych dodatkowych wolnych dniach pozwala gwarancję ich zakończenia do końca wakacji.

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni  zarządza:

  • O przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej wychowawca poinformuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej tj. do dnia 18 maja 2021r.
  • Termin wystawienia przez nauczyciela i powiadomienia uczniów o przewidywanej ocenie rocznej klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ustala na 9 czerwca 2021r.
  • Na tydzień przed radą klasyfikacyjną rodzice otrzymają arkusz z przewidywanymi ocenami rocznymi z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z roczną oceną klasyfikacyjną z zachowania tj. do dnia 11 czerwca 2021r.
  • Termin wystawienia ocen w dzienniku ustala się na dzień 16 czerwca 2021r.
  • Rada Klasyfikacyjna odbędzie się dnia 18 czerwca 2021r.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie